خانه / فعالیتها / تدوین / استانداردهای ملی / استانداردهای تدوین شده

استانداردهای تدوین شده

استانداردهای ملی زیر در کمیته فنی متناظر ماشین ابزار ایران (ISO/ISIRI TC 39) تدوین شده و توسط سازمان ملی استاندارد ایران به چاپ رسیده است:

۱- استاندارد ملی ۸-۹۸۴۴ (پذیرش یکسان استاندارد ISO/TR 230-8:2010)

عنوان: کد آزمون ماشین‌ابزار – قسمت ۸: ارتعاشات

۲- استاندارد ملی ۱-۱۹۷۲۳ (پذیرش یکسان استاندارد ISO 14955-1:2014)

عنوان: ماشین‌ابزار – ارزیابی زیست‌محیطی ماشین‌ابزار- قسمت ۱: روش طراحی ماشین‌ابزار انرژی-کارآمد

۳- استاندارد ملی ۱۹۷۲۴ (پذیرش یکسان استاندارد ISO 28881:2014+Corr)

عنوان: ماشین‌ابزار – ایمنی – ماشین های تخلیه الکتریکی

۴- استاندارد ملی ۹-۹۸۴۴ (پذیرش یکسان استاندارد ISO/TR 230-9:2005)

عنوان: کد آزمون ماشین‌ابزار – قسمت ۹: تخمین عدم قطعیت اندازه‌گیری در آزمون‌های ماشین‌ابزار بر اساس سری استانداردهای ملی شماره ۹۸۴۴، معادلات پایه

۵- استاندارد ملی ۲-۹۸۴۴ (پذیرش یکسان استاندارد ISO 230-2:2014)

عنوان: کد آزمون ماشین‌ابزار – قسمت ۲: تعیین درستی و تکرارپذیری موقعیت یابی محورهای کنترل عددی

۶- استاندارد ملی ۸-۱۴۲۵۹ (پذیرش یکسان استاندارد ISO 10791-8:2001)

عنوان: شرایط آزمون ماشین های سنتر – قسمت ۸: ارزیابی عملکرد دورتراشی در صفحات مختصات سه گانه

۷- استاندارد ملی ۱۰-۱۴۲۵۹ (پذیرش یکسان استاندارد ISO 10791-10:2007)

عنوان: شرایط آزمون ماشین های سنتر – قسمت ۱۰: ارزیابی اثر تابیدگی گرمایی

۸- استاندارد ملی ۱۸۲۳۷ (پذیرش یکسان استاندارد ISO 29262:2011)

عنوان: تجهیزات تولیدی ریزسامانه ها – واسط بین عملگر نهایی و سامانه فرمانش

۹- استاندارد ملی ۱۸۵۹۲ (پذیرش یکسان استاندارد ISO 2433:1999)

عنوان: ماشین‌ابزار – شرایط آزمون ماشین های سنگزنی استوانه ای خارجی و عمومی با میز متحرک – آزمون درستی

۱۰- استاندارد ملی ۱۸۵۹۳ (پذیرش یکسان استاندارد ISO 19719:2010)

عنوان: ماشین‌ابزار – گیره های نگهدارنده قطعه کار – واژه نامه