خانه / فعالیتها / تدوین / استانداردهای ملی

استانداردهای ملی

از جمله مهم ترین فعالیت های کمیته فنی متناظر ماشین ابزار ایران، مشارکت موثر در تدوین استانداردهای ملی در حوزه ماشین ابزار می باشد.

برای آگاهی از فعالیت های ملی این کمیته در حوزه تدوین، لینک های زیر را مشاهده نمایید:

استانداردهای تدوین شده

استانداردهای در دست تدوین