خانه / فعالیتها / تدوین / استانداردهای بین المللی / استانداردها و اسناد تدوین شده

استانداردها و اسناد تدوین شده

کمیته فنی متناظر ماشین ابزار ایران از بدو تاسیس خود در تدوین استانداردها و اسناد بین المللی زیر همکاری داشته و نظرات اصلاحی متعددی به سازمان ایزو ارسال نموده است:

سال ۲۰۱۶:

ISO 3070-2:2016
Machine tools — Test conditions for testing the accuracy of boring and milling machines with horizontal spindle — Part 2: Machines with movable column along the X-axis (floor type)

ISO 2407:1997/Amd 1:2016
Test conditions for internal cylindrical grinding machines with horizontal spindle — Testing of accuracy AMENDMENT 1

ISO 230-10:2016
Test code for machine tools — Part 10: Determination of the measuring performance of probing systems of numerically controlled machine tools

ISO 230-2:2014/Amd 1:2016
Test code for machine tools — Part 2: Determination of accuracy and repeatability of positioning of numerically controlled axes AMENDMENT 1

سال ۲۰۱۵:

ISO 230-7:2015
Test code for machine tools — Part 7: Geometric accuracy of axes of rotation

ISO 1985:2015
Machine tools — Test conditions for surface grinding machines with vertical grinding wheel spindle and reciprocating table — Testing of the accuracy

ISO 10791-1:2015
Test conditions for machining centres — Part 1: Geometric tests for machines with horizontal spindle (horizontal Z-axis)

ISO 13041-5:2015
Test conditions for numerically controlled turning machines and turning centres — Part 5: Accuracy of speeds and interpolations

ISO 14137:2015
Test conditions for wire electrical-discharge machines (wire EDM) — Testing of the accuracy

ISO/TR 16907:2015
Machine tools — Numerical compensation of geometric errors

ISO 23125:2015
Machine tools — Safety — Turning machines

سال ۲۰۱۴:

ISO 230-2:2014
Test code for machine tools — Part 2: Determination of accuracy and repeatability of positioning of numerically controlled axes

ISO 230-10:2011/Amd 1:2014
Measuring performance with scanning probes

ISO 1986-1:2014
Test conditions for surface grinding machines with horizontal grinding wheel spindle and reciprocating table — Testing of the accuracy — Part 1: Machines with table length of up to 1 600 mm

ISO 10791-6:2014
Test conditions for machining centres — Part 6: Accuracy of speeds and interpolations

ISO 10791-7:2014
Test conditions for machining centres — Part 7: Accuracy of finished test pieces

ISO 11090-1:2014
Test conditions for die sinking electro-discharge machines (die sinking EDM) — Testing of the accuracy — Part 1: Single-column machines (cross-slide table type and fixed-table type)

ISO 11090-2:2014
Test conditions for die sinking electro-discharge machines (die sinking EDM) — Testing of the accuracy — Part 2: Double-column machines (slide-head type)

ISO 14955-1:2014
Machine tools — Environmental evaluation of machine tools — Part 1: Design methodology for energy-efficient machine tools

ISO/TR 17243-1:2014
Machine tool spindles — Evaluation of machine tool spindle vibrations by measurements on spindle housing — Part 1: Spindles with rolling element bearings and integral drives operating at speeds between 600 min-1 and 30 000 min-1

ISO/TR 17529:2014
Machine tools — Practical guidance and example of risk assessment on electro-discharge machines

سال ۲۰۱۳:

ISO 28881:2013
Machine tools — Safety — Electro-discharge machines

سال ۲۰۱۲:

ISO 230-1:2012
Test code for machine tools — Part 1: Geometric accuracy of machines operating under no-load or quasi-static conditions

ISO 26303:2012
Machine tools — Short-term capability evaluation of machining processes on metal-cutting machine tools