اسناد در دست تدوین

کمیته فنی متناظر ماشین ابزار ایران همگام با برنامه های کمیته بین المللی ماشین ابزار در تدوین استانداردهای ایزو مشارکت دارد. در حال حاضر اسنادی که در دست تدوین می باشند، بشرح زیر می باشند:

اسناد در دست تدوین کمیته فنی ماشین ابزار (ISO/TC 39)

ISO/DIS 14955-1
Machine tools — Environmental evaluation of machine tools — Part 1: Design methodology for energy-efficient machine tools

ISO/DIS 14955-2
Machine tools – Environmental evaluation of machine tools — Part 2: Methods for measuring energy supplied to machine tools and machine tool components

ISO/NP 14955-4
Machine tools – Environmental evaluation of machine tools — Part 4: Principles for testing metalforming machine tools with respect to energy efficiency

ISO/WD 14955-5
Machine tools — Environmental evaluation of machine tools — Part 5: Principles for testing woodworking machine tools with respect to energy efficiency

اسناد در دست تدوین کمیته فرعی ۲ با عنوان “شرایط آزمون ماشین های ابزار برش فلزات” (ISO/TC 39/SC 2)

ISO/DTR 230-11
Test code for machine tools — Part 11: Measuring instruments suitable for machine tool geometry tests

ISO/DIS 2772-1
Test conditions for box type vertical drilling machines — Testing of the accuracy — Part 1: Geometrical tests

ISO/DIS 3875
Machine tools — Test conditions for external cylindrical centreless grinding machines — Testing of the accuracy

ISO/DIS 6480
Conditions of acceptance for horizontal internal broaching machines — Testing of the accuracy

ISO/DIS 6481
Acceptance conditions for vertical surface type broaching machines — Testing of accuracy

ISO/DIS 6779
Acceptance conditions for broaching machines of vertical internal type — Testing of accuracy

ISO 10791-7:2014/CD Amd1
Test conditions for machining centres — Part 7: Accuracy of finished test pieces

ISO/CD 13041-1
Test conditions for numerically controlled turning machines and turning centres — Part 1: Geometric tests for machines with a horizontal workholding spindle

ISO/FDIS 13041-2
Test conditions for numerically controlled turning machines and turning centres — Part 2: Geometric tests for machines with a vertical workholding spindle

ISO/DTR 17243-2
Machine tool spindles — Evaluation of spindle vibrations by measurements on non-rotating parts — Part 2: Direct driven spindles and belt driven spindles with rolling element bearings operating at speeds between 600 min-1 and 30 000 min-1

ISO/DIS 17543-1
Machines tools — Test conditions for accessory spindle heads — Part 1: Horizontal spindle machines

ISO/NP 19744-1
Test conditions for numerically controlled broaching machines — Testing of the accuracy — Part 1: Vertical surface type broaching machines

اسناد در دست تدوین کمیته فرعی ۶ با عنوان “نوفه ماشین ابزار” (ISO/TC 39/SC 6)

در حال حاضر، سندی در این کمیته در دست تدوین نمی باشد

اسناد در دست تدوین کمیته فرعی ۸ با عنوان “اسپیندل های کارگیر و گیره ها” (ISO/TC 39/SC 8)

در حال حاضر، سندی در این کمیته در دست تدوین نمی باشد

اسناد کمیته فرعی ۱۰ با عنوان “ایمنی” (ISO/TC 39/SC 10)

ISO/DIS 16090-1.2
Machine tools safety — Machining centres, Milling machines, Transfer machines — Part 1: Safety requirements

ISO/DIS 16092-1
Machine tools safety — Presses — Part 1: General safety requirements

ISO/CD 16092-2
Machine tools – Safety for presses — Part 2: Mechanical presses

ISO/DIS 16092-3
Machine tools safety — Presses — Part 3: Sarety requirements for hydraulic presses

ISO/CD 16092-4
Machine tools – Safety for presses — Part 4: Pneumatic presses

ISO/FDIS 16093
Machine tools — Safety — Sawing machines for cold metal