گزارش رای اسناد

راهنما:

اختصار عنوان مرحله/سند
CIB Committee Internal Ballot
NWIP New Work Item Proposal
NP New Proposal
WD Working Draft
CD Committee Draft
DIS Draft International Standards
DTR Draft Technical Report
FDIS Final Draft International Standard
SR Systematic Review

گزارش رای اسناد کمیته فنی متناظر ماشین ابزار ایران

شماره سند نوع سند/مرحله تاریخ شروع رای‌گیری تاریخ پایان رای‌گیری کمیته اصلی/فرعی رای ایران تعداد کامنت‌های ارسال شده از سوی ایران به سازمان ایزو
Resolution 2017-01 CIB ۲۰۱۷-۰۱-۱۸ ۲۰۱۷-۰۲-۱۷ ISO/TC 39/SC 2 Yes
ISO/CD 13041-1.2 CD ۲۰۱۶-۱۲-۱۶ ۲۰۱۷-۰۲-۱۰ ISO/TC 39/SC 2 Approval with comments ۴۶
New Project Leader of ISO 13041-1 CIB ۲۰۱۶-۱۲-۱۶ ۲۰۱۷-۰۲-۱۰ ISO/TC 39/SC 2 Yes
ISO 230-10:2016/NP Amd 1 NP ۲۰۱۶-۱۱-۱۱ ۲۰۱۷-۰۲-۰۳ ISO/TC 39/SC 2 Approval with comments ۳۸
ISO/FDIS 17543-1 FDIS ۲۰۱۶-۱۱-۳۰ ۲۰۱۷-۰۱-۲۵ ISO/TC 39/SC 2 Approval with corrections ۱۲
RES C003/2016 disbanding of WG 16 CIB ۲۰۱۶-۱۱-۱۵ ۲۰۱۷-۰۱-۰۹ ISO/TC 39 Agree
RES C007 to C008/2016 disbanding of WG 2 and WG 5 CIB ۲۰۱۶-۱۱-۱۵ ۲۰۱۷-۰۱-۰۹ ISO/TC 39/SC 10 Agree

Agree

ISO 10791-7:2014/DAmd 1 DIS ۲۰۱۶-۰۹-۲۳ ۲۰۱۶-۱۲-۱۵ ISO/TC 39/SC 2 Abstention
ISO/DIS 3875.2 (Ed 4) DIS ۲۰۱۶-۱۰-۰۶ ۲۰۱۶-۱۲-۰۱ ISO/TC 39/SC 2 Approval with comments ۴
ISO/FDIS 13041-2 (Ed 2) FDIS ۲۰۱۶-۰۹-۰۹ ۲۰۱۶-۱۱-۰۴ ISO/TC 39/SC 2 Approval with corrections ۲۱
ISO/FDIS 16093 FDIS ۲۰۱۶-۰۸-۲۴  ۲۰۱۶-۱۰-۱۹  ISO/TC 39/SC 10 Approval
ISO/DIS 14955-4 DIS ۲۰۱۶-۰۷-۲۶  ۲۰۱۶-۱۰-۱۷  ISO/TC 39 Abstention with comments ۵
ISO/NP 14955-3 NP ۲۰۱۶-۰۸-۰۹ ۲۰۱۶-۱۰-۰۷ ISO/TC 39 Approve with comments ۷
ISO/CD 16092-4 CD ۲۰۱۶-۰۸-۰۹ ۲۰۱۶-۱۰-۰۴ ISO/TC 39/SC 10 Abstention  –
ISO/CD 16092-2 CD ۲۰۱۶-۰۸-۰۹ ۲۰۱۶-۱۰-۰۴ ISO/TC 39/SC 10 Abstention
RES C002 to C006/2016 reappointment Convenor CIB ۲۰۱۶-۰۸-۱۷ ۲۰۱۶-۰۹-۳۰ ISO/TC 39/SC 10 agree
RES C003 to C005/2016 reappointment Convenor CIB ۲۰۱۶-۰۸-۱۷ ۲۰۱۶-۰۹-۳۰ ISO/TC 39 disagree with comments

agree

disagree with comments

۲
ISO 10791-10:2007 (vers 2) SR ۲۰۱۶-۰۴-۱۵ ۲۰۱۶-۰۹-۱۵ ISO/TC 39/SC 2 Revise/Amend ۳
ISO 3655:1986 (vers 5) SR ۲۰۱۶-۰۴-۱۵ ۲۰۱۶-۰۹-۱۵ ISO/TC 39/SC 2 Revise/Amend ۸
ISO 2433:1999 (Ed 3, vers 3) SR ۲۰۱۶-۰۴-۱۵ ۲۰۱۶-۰۹-۱۵ ISO/TC 39/SC 2 Revise/Amend ۲
ISO 1708:1989 (Ed 4, vers 5) SR ۲۰۱۶-۰۴-۱۵ ۲۰۱۶-۰۹-۱۵ ISO/TC 39/SC 2 Revise/Amend ۶
ISO/DIS 14955-2 DIS ۲۰۱۶-۰۳-۲۴ ۲۰۱۶-۰۶-۲۳ ISO/TC 39 Approval with comments ۱۷
ISO 3442-3:2007 (vers 2) SR ۲۰۱۶-۰۱-۱۵ ۲۰۱۶-۰۶-۱۵ ISO/TC 39/SC 8 Revise/Amend ۶
ISO 702-4:2007 (vers 2) SR ۲۰۱۶-۰۱-۱۵ ۲۰۱۶-۰۶-۱۵ ISO/TC 39/SC 8 Confirm
ISO 702-3:2007 (Ed 2, vers 2) SR ۲۰۱۶-۰۱-۱۵ ۲۰۱۶-۰۶-۱۵ ISO/TC 39/SC 8 Confirm
ISO 702-2:2007 (Ed 2, vers 2) SR ۲۰۱۶-۰۱-۱۵ ۲۰۱۶-۰۶-۱۵ ISO/TC 39/SC 8 Confirm
ISO 3686-2:2000 (vers 3) SR ۲۰۱۶-۰۱-۱۵ ۲۰۱۶-۰۶-۱۵ ISO/TC 39/SC 2 Revise/Amend ۲
ISO 3686-1:2000 (vers 3) SR ۲۰۱۶-۰۱-۱۵ ۲۰۱۶-۰۶-۱۵ ISO/TC 39/SC 2 Revise/Amend ۲
ISO 29262:2011 SR ۲۰۱۶-۰۱-۱۵ ۲۰۱۶-۰۶-۱۵ ISO/TC 39 Abstain due to lack of access to national expertise
ISO 8526-2:1990 (vers 5) SR ۲۰۱۶-۰۱-۱۵ ۲۰۱۶-۰۶-۱۵ ISO/TC 39 Confirm
ISO 8526-1:1990 (vers 5) SR ۲۰۱۶-۰۱-۱۵ ۲۰۱۶-۰۶-۱۵ ISO/TC 39 Confirm
ISO 3371:1975 (vers 6) SR ۲۰۱۶-۰۱-۱۵ ۲۰۱۶-۰۶-۱۵ ISO/TC 39 Withdraw with comments ۱
ISO/DIS 14955-1 (Ed 2) DIS ۲۰۱۶-۰۲-۲۵ ۲۰۱۶-۰۵-۲۵ ISO/TC 39 Approval with comments ۹
RES C001/2016 Appointment of WG 7 Convenor CIB ۲۰۱۶-۰۳-۲۳ ۲۰۱۶-۰۴-۲۹ ISO/TC 39/SC 10  Agree
N2235 Inquiry on vertical grinding machine standards CIB ۲۰۱۶-۰۳-۳۱ ۲۰۱۶-۰۴-۲۹ ISO/TC 39/SC 2 No
ISO/WD 19744-1 CIB ۲۰۱۶-۰۳-۰۵ ۲۰۱۶-۰۴-۲۹ ISO/TC 39/SC 2 Approval with comments ۲۳
ISO/DIS 3875 (Ed 4) DIS ۲۰۱۶-۰۱-۱۱ ۲۰۱۶-۰۴-۱۱ ISO/TC 39/SC 2 Approval with comments ۲۸
ISO/DTR 17243-2 DTR ۲۰۱۶-۰۱-۱۴ ۲۰۱۶-۰۳-۳۱ ISO/TC 39/SC 2 Approval
N1711 Resolution C001/2016 CIB ۲۰۱۶-۰۲-۱۱ ۲۰۱۶-۰۳-۲۱ ISO/TC 39 Abstain
N1707 Resolution C004 to C007-2015 CIB ۲۰۱۵-۱۲-۲۳ ۲۰۱۶-۰۲-۱۷ ISO/TC 39 Agree
N1709 Resolution C008-2015 CIB ۲۰۱۵-۱۲-۲۳ ۲۰۱۶-۰۲-۱۲ ISO/TC 39 Abstain
ISO 10791-7:2014/CD Amd 1 CD ۲۰۱۵-۱۱-۱۰ ۲۰۱۶-۰۲-۰۹ ISO/TC 39/SC 2 Approval with comments ۱۶
N1705 – Consultation ISO/TC 39/SC 2 secretariat CIB ۲۰۱۵-۱۱-۲۶ ۲۰۱۶-۰۱-۲۹ ISO/TC 39 Yes
N1704 – NWIP – ISO/NP 14955-5 Enviromental evaluation of machine tools NP ۲۰۱۵-۱۱-۱۶ ۲۰۱۶-۰۱-۱۸ ISO/TC 39 Abstain
ISO/DIS 16090-1.2 DIS ۲۰۱۵-۱۰-۱۵ ۲۰۱۵-۱۲-۱۵ ISO/TC 39/SC 10 Approval with comments ۵
ISO 8956:1986 (vers 5) SR ۲۰۱۵-۰۷-۱۵ ۲۰۱۵-۱۲-۱۵ ISO/TC 39/SC 2 Abstain with survey replies
ISO 6480:1983 (Ed 2, vers 5) SR ۲۰۱۵-۰۷-۱۵ ۲۰۱۵-۱۲-۱۵ ISO/TC 39/SC 2 Abstain with survey replies
NWIP – Vertical Broaching Machines NP ۲۰۱۵-۰۹-۰۷ ۲۰۱۵-۱۲-۰۷ ISO/TC 39/SC 2 Approval
ISO 2407:1997/DAmd 1 DIS ۲۰۱۵-۰۹-۰۳ ۲۰۱۵-۱۲-۰۳ ISO/TC 39/SC 2 Approval
ISO/FDIS 230-10 (Ed 2) FDIS ۲۰۱۵-۰۹-۲۳ ۲۰۱۵-۱۱-۲۳ ISO/TC 39/SC 2 Approval with comments ۱۰
Reappointment of Chairman of ISO/TC39/SC 6 CIB ۲۰۱۵-۱۰-۱۵ ۲۰۱۵-۱۱-۲۰ ISO/TC 39/SC 6

(Being O-member)

ISO TC 39 WG 12- Res C003/2015 rev of ISO 14955-1 CIB ۲۰۱۵-۰۸-۲۷ ۲۰۱۵-۱۰-۱۴ ISO/TC 39 Agree
ISO/DIS 16092-3 DIS ۲۰۱۵-۰۷-۰۹ ۲۰۱۵-۱۰-۰۹ ISO/TC 39/SC 10 Approval
ISO/NP 16092-4 – N235 NP ۲۰۱۵-۰۸-۰۴ ۲۰۱۵-۱۰-۰۲ ISO/TC 39/SC 10 Abstain
ISO/NP 16092-2 – N234 NP ۲۰۱۵-۰۸-۰۴ ۲۰۱۵-۱۰-۰۲ ISO/TC 39/SC 10 Approval with comments ۹
ISO TC 39 WG 12- Res C003/2015 rev of ISO 14955-1:2014 CIB ۲۰۱۵-۰۸-۰۵ ۲۰۱۵-۰۹-۱۸ ISO/TC 39 agree
ISO 6779:1981 (vers 5) SR ۲۰۱۵-۰۴-۱۵ ۲۰۱۵-۰۹-۱۵ ISO/TC 39/SC 2 Abstain with survey replies
ISO 6481:1981 (vers 5) SR ۲۰۱۵-۰۴-۱۵ ۲۰۱۵-۰۹-۱۵ ISO/TC 39/SC 2 Abstain with survey replies
ISO 5734:1986 (Ed 2, vers 5) SR ۲۰۱۵-۰۴-۱۵ ۲۰۱۵-۰۹-۱۵ ISO/TC 39/SC 2 Confirm
ISO 3190:1975 (vers 5) SR ۲۰۱۵-۰۴-۱۵ ۲۰۱۵-۰۹-۱۵ ISO/TC 39/SC 2 Confirm
ISO 2772-2:1974 (vers 5) SR ۲۰۱۵-۰۴-۱۵ ۲۰۱۵-۰۹-۱۵ ISO/TC 39/SC 2 Confirm
ISO 2772-1:1973 (vers 5) SR ۲۰۱۵-۰۴-۱۵ ۲۰۱۵-۰۹-۱۵ ISO/TC 39/SC 2 Confirm
ISO 6899:1984 (vers 5) SR ۲۰۱۵-۰۴-۱۵ ۲۰۱۵-۰۹-۱۵ ISO/TC 39 Abstain with survey replies
ISO 6898:1984 (vers 5) SR ۲۰۱۵-۰۴-۱۵ ۲۰۱۵-۰۹-۱۵ ISO/TC 39 Abstain with survey replies
ISO 3610:1976 (vers 5) SR ۲۰۱۵-۰۴-۱۵ ۲۰۱۵-۰۹-۱۵ ISO/TC 39 Abstain with survey replies
ISO 3590:1976 (vers 5) SR ۲۰۱۵-۰۴-۱۵ ۲۰۱۵-۰۹-۱۵ ISO/TC 39 Confirm
ISO 2912:1973 (vers 5) SR ۲۰۱۵-۰۴-۱۵ ۲۰۱۵-۰۹-۱۵ ISO/TC 39 Abstain with survey replies
ISO 2562:1973 (vers 5) SR ۲۰۱۵-۰۴-۱۵ ۲۰۱۵-۰۹-۱۵ ISO/TC 39 Revise ۱
ISO 447:1984 (Ed 2, vers 5) SR ۲۰۱۵-۰۴-۱۵ ۲۰۱۵-۰۹-۱۵ ISO/TC 39 Confirm
ISO/FDIS 16089 FDIS ۲۰۱۵-۰۷-۰۲ ۲۰۱۵-۰۹-۰۲ ISO/TC 39/SC 10 Approval
ISO TC 39 – RES 002/2015 Appointment of SC 8 Chairman CIB ۲۰۱۵-۰۶-۱۷ ۲۰۱۵-۰۷-۳۱ ISO/TC 39 Agree
ISO 19719:2010 SR ۲۰۱۵-۰۱-۱۵ ۲۰۱۵-۰۶-۱۵ ISO/TC 39 Revise ۱۳
ISO 3408-5:2006 (vers 2) SR ۲۰۱۵-۰۱-۱۵ ۲۰۱۵-۰۶-۱۵ ISO/TC 39 Confirm
ISO 3408-4:2006 (vers 2) SR ۲۰۱۵-۰۱-۱۵ ۲۰۱۵-۰۶-۱۵ ISO/TC 39 Confirm
ISO 3408-1:2006 (Ed 2, vers 2) SR ۲۰۱۵-۰۱-۱۵ ۲۰۱۵-۰۶-۱۵ ISO/TC 39 Confirm
ISOTC39 WG12 – N1671 – NWIP ISO 14955-4 NP ۲۰۱۵-۰۳-۰۲ ۲۰۱۵-۰۶-۰۳ ISO/TC 39 Abstain
N2185 ISO 10791-7/WDAmd 1 – Annex A Freeform test piece CIB ۲۰۱۵-۰۴-۱۹ ۲۰۱۵-۰۵-۱۵ ISO/TC 39/SC 2 Approval with comments ۱۰
ISO/DIS 13041-2 (Ed 2) DIS ۲۰۱۵-۰۲-۰۳ ۲۰۱۵-۰۵-۰۳ ISO/TC 39/SC 2 Approval with comments ۲۷
ISO 230-2:2014/Damd 1 DIS ۲۰۱۵-۰۱-۲۶ ۲۰۱۵-۰۴-۲۶ ISO/TC 39/SC 2 Approval
ISO/CDTR 230-11.2 CIB ۲۰۱۵-۰۱-۲۱ ۲۰۱۵-۰۴-۲۰ ISO/TC 39/SC 2 Approval with comments ۶۳
N2178 ISO 2407/WD Amd 1 CIB ۲۰۱۴-۱۲-۱۸ ۲۰۱۵-۰۴-۱۷ ISO/TC 39/SC 2 Approval
ISO/WD 3875 (Doc. N 2177) CIB ۲۰۱۴-۱۲-۱۷ ۲۰۱۵-۰۴-۱۷ ISO/TC 39/SC 2 Approval with comments ۲۱
ISO/WD 13041-1 (Doc. N 2176) CIB ۲۰۱۴-۱۲-۱۷ ۲۰۱۵-۰۴-۱۷ ISO/TC 39/SC 2 Approval with comments ۲۴
ISOTC39 WG 12 – N1670 – Res C001/2015 – ISO 14955-1_2014-A1 CIB ۲۰۱۵-۰۳-۰۲ ۲۰۱۵-۰۴-۱۰ ISO/TC 39 Agree with comments ۱
ISO/DIS 3070-2 (Ed 4) DIS ۲۰۱۴-۱۲-۲۰ ۲۰۱۵-۰۳-۲۰ ISO/TC 39/SC 2 Approval with comments ۱۰
ISO 23848-2:2009 SR ۲۰۱۴-۱۰-۱۵ ۲۰۱۵-۰۳-۱۶ ISO/TC 39 Abstain with survey replies
ISO 23848-1:2009 SR ۲۰۱۴-۱۰-۱۵ ۲۰۱۵-۰۳-۱۶ ISO/TC 39 Abstain with survey replies
ISO 3408-3:2006 (Ed 2, vers 2) SR ۲۰۱۴-۱۰-۱۵ ۲۰۱۵-۰۳-۱۶ ISO/TC 39 Revise ۱۰
ISO 369:2009 SR ۲۰۱۴-۱۰-۱۵ ۲۰۱۵-۰۳-۱۶ ISO/TC 39 Revise ۲۱
ISO/CD 14955-2 CD ۲۰۱۴-۱۲-۱۲ ۲۰۱۵-۰۲-۲۵ ISO/TC 39 Approval with comments ۱۶
ISO/DIS 16092-1 DIS ۲۰۱۴-۰۹-۱۱ ۲۰۱۵-۰۲-۱۱ ISO/TC 39/SC 10 Approval with comments ۴
ISO TC 39 – RES 003/2014 Reapprovement of BP CIB ۲۰۱۴-۱۲-۱۲ ۲۰۱۵-۰۲-۰۵ ISO/TC 39 Abstain
N2179 Resolution by Correspondence CIB ۲۰۱۴-۱۲-۲۳ ۲۰۱۵-۰۱-۳۰ ISO/TC 39/SC 2 Yes
ISO TC 39 – RES 002/2014 Reappointment of SC 4 Chairman CIB ۲۰۱۴-۱۱-۱۷ ۲۰۱۵-۰۱-۳۰ ISO/TC 39 Agree
ISO 702-1:2009 (Ed 3) SR ۲۰۱۴-۰۷-۱۵ ۲۰۱۴-۱۲-۱۵ ISO/TC 39/SC 8 Revise/Amend ۴
ISO/DIS 16090-1 DIS ۲۰۱۴-۰۷-۰۳ ۲۰۱۴-۱۲-۰۳ ISO/TC 39/SC 10 Approval with comments ۸
ISO/DIS 17543-1 DIS ۲۰۱۴-۰۸-۲۵ ۲۰۱۴-۱۱-۲۵ ISO/TC 39/SC 2 Disapproval with comments ۲۰
ISO 13041-6:2009 (Ed 2) SR ۲۰۱۴-۰۴-۱۵ ۲۰۱۴-۰۹-۱۵ ISO/TC 39/SC 2 Revise/Amend ۱
ISO 10791-5:1998 (vers 3) SR ۲۰۱۴-۰۴-۱۵ ۲۰۱۴-۰۹-۱۵ ISO/TC 39/SC 2 Confirm
ISO 10791-4:1998 (vers 3) SR ۲۰۱۴-۰۴-۱۵ ۲۰۱۴-۰۹-۱۵ ISO/TC 39/SC 2 Revise/Amend ۲
ISO 10791-3:1998 (vers 3) SR ۲۰۱۴-۰۴-۱۵ ۲۰۱۴-۰۹-۱۵ ISO/TC 39/SC 2 Revise/Amend ۱
ISO 6155:1998 (vers 3) SR ۲۰۱۴-۰۴-۱۵ ۲۰۱۴-۰۹-۱۵ ISO/TC 39/SC 2 Withdraw ۱
ISO 2773-2:1973 (vers 4) SR ۲۰۱۴-۰۴-۱۵ ۲۰۱۴-۰۹-۱۵ ISO/TC 39/SC 2 Abstain with survey replies
ISO 2773-1:1973 (vers 4) SR ۲۰۱۴-۰۴-۱۵ ۲۰۱۴-۰۹-۱۵ ISO/TC 39/SC 2 Abstain with survey replies
ISO 230-4:2005 (Ed 2, vers 2) SR ۲۰۱۴-۰۴-۱۵ ۲۰۱۴-۰۹-۱۵ ISO/TC 39/SC 2 Revise/Amend ۱
ISO 9189:1993 (vers 4) SR ۲۰۱۴-۰۴-۱۵ ۲۰۱۴-۰۹-۱۵ ISO/TC 39 Confirm
ISO 9188:1993 (vers 4) SR ۲۰۱۴-۰۴-۱۵ ۲۰۱۴-۰۹-۱۵ ISO/TC 39 Confirm
ISO 8540:1993 (vers 4) SR ۲۰۱۴-۰۴-۱۵ ۲۰۱۴-۰۹-۱۵ ISO/TC 39 Confirm
ISO 3970:1977 (vers 5) SR ۲۰۱۴-۰۴-۱۵ ۲۰۱۴-۰۹-۱۵ ISO/TC 39 Abstain with survey replies
ISO 3589:1975 (vers 4) SR ۲۰۱۴-۰۴-۱۵ ۲۰۱۴-۰۹-۱۵ ISO/TC 39 Abstain with survey replies
ISO 3476:1975 (vers 4) SR ۲۰۱۴-۰۴-۱۵ ۲۰۱۴-۰۹-۱۵ ISO/TC 39 Abstain with survey replies
ISO 2934:1973 (vers 4) SR ۲۰۱۴-۰۴-۱۵ ۲۰۱۴-۰۹-۱۵ ISO/TC 39 Abstain with survey replies
ISO 2905:1985 (Ed 2, vers 4) SR ۲۰۱۴-۰۴-۱۵ ۲۰۱۴-۰۹-۱۵ ISO/TC 39 Confirm
ISO 2891:1977 (Ed 2, vers 5) SR ۲۰۱۴-۰۴-۱۵ ۲۰۱۴-۰۹-۱۵ ISO/TC 39 Abstain with survey replies
ISO 2769:1973 (vers 5) SR ۲۰۱۴-۰۴-۱۵ ۲۰۱۴-۰۹-۱۵ ISO/TC 39 Abstain with survey replies
ISO 299:1987 (Ed 2, vers 5) SR ۲۰۱۴-۰۴-۱۵ ۲۰۱۴-۰۹-۱۵ ISO/TC 39 Revise/Amend ۱
ISO 298:1973 (vers 4) SR ۲۰۱۴-۰۴-۱۵ ۲۰۱۴-۰۹-۱۵ ISO/TC 39 Confirm
ISO 229:1973 (vers 4) SR ۲۰۱۴-۰۴-۱۵ ۲۰۱۴-۰۹-۱۵ ISO/TC 39 Confirm
ISO/CD 16092-3 CD ۲۰۱۴-۰۷-۰۹ ۲۰۱۴-۰۹-۰۹ ISO/TC 39/SC 10 Approval with comments ۴
ISO/FDIS 23125 (Ed 2) FDIS ۲۰۱۴-۰۵-۲۲ ۲۰۱۴-۰۸-۲۲ ISO/TC 39/SC 10 Approval
RES C002/2014 Reappointment of Chairman ISO TC 39/SC 10 CIB ۲۰۱۴-۰۶-۰۴ ۲۰۱۴-۰۷-۲۳ ISO/TC 39/SC 10 Agree
RES C001/2014 Reappointment of Chairman ISO TC 39 CIB ۲۰۱۴-۰۶-۰۴ ۲۰۱۴-۰۷-۲۳ ISO/TC 39 Agree
ISO 230-10:2011/FDAmd 1.2 FDIS ۲۰۱۴-۰۵-۱۲ ۲۰۱۴-۰۷-۱۴ ISO/TC 39/SC 2 Approval
ISO/DIS 16093 DIS ۲۰۱۴-۰۱-۱۶ ۲۰۱۴-۰۶-۱۶ ISO/TC 39/SC 10 Approval with comments ۵
ISO/DIS 16089 DIS ۲۰۱۴-۰۱-۱۶ ۲۰۱۴-۰۶-۱۶ ISO/TC 39/SC 10 Approval with comments ۷
ISO 3442-2:2005 (vers 2) SR ۲۰۱۴-۰۱-۱۵ ۲۰۱۴-۰۶-۱۶ ISO/TC 39/SC 8 Revise/Amend ۵
ISO 3442-1:2005 (vers 2) SR ۲۰۱۴-۰۱-۱۵ ۲۰۱۴-۰۶-۱۶ ISO/TC 39/SC 8 Revise/Amend ۵
ISO 3089:2005 (Ed 3, vers 2) SR ۲۰۱۴-۰۱-۱۵ ۲۰۱۴-۰۶-۱۶ ISO/TC 39/SC 8 Revise/Amend ۸
ISO 13041-3:2009 SR ۲۰۱۴-۰۱-۱۵ ۲۰۱۴-۰۶-۱۶ ISO/TC 39/SC 2 Confirm
N1657 – NWIP – ISO/NP 14955-2 Enviromental evaluation of machine tools NP ۲۰۱۴-۰۳-۲۱ ۲۰۱۴-۰۵-۲۱ ISO/TC 39 Abstain
ISO/TR 17243-2 NP ۲۰۱۴-۰۴-۱۲ ۲۰۱۴-۰۵-۱۲ ISO/TC 39/SC 2 Approval
ISO/FDIS 10791-6 (Ed 2) FDIS ۲۰۱۴-۰۳-۱۰ ۲۰۱۴-۰۵-۱۰ ISO/TC 39/SC 2 Approval with comments ۲۶
ISO/TC39/SC2 New Work Item Proposal – Vertical broaching NP ۲۰۱۴-۰۲-۱۹ ۲۰۱۴-۰۵-۰۹ ISO/TC 39/SC 2 Approval
ISO/TC39/SC2 New Work Item Proposal – Horizontal broaching NP ۲۰۱۴-۰۲-۱۹ ۲۰۱۴-۰۵-۰۹ ISO/TC 39/SC 2 Approval
ISO/DIS 14137 (Ed 2) DIS ۲۰۱۴-۰۲-۰۶ ۲۰۱۴-۰۵-۰۶ ISO/TC 39/SC 2 Approval with comments ۶
ISO/DTR 17243-1.3 DTR ۲۰۱۴-۰۲-۲۵ ۲۰۱۴-۰۵-۰۲ ISO/TC 39/SC 2 Approval with comments ۱۳
ISO/WD 14955-2 CIB ۲۰۱۴-۰۳-۱۴ ۲۰۱۴-۰۴-۳۰ ISO/TC 39 Abstain
RES C001/2014 Appointment of WG 4 Convenor CIB ۲۰۱۴-۰۳-۲۴ ۲۰۱۴-۰۴-۲۸ ISO/TC 39/SC 10 Agree
ISO/DIS 13041-5 (Ed 2) DIS ۲۰۱۴-۰۱-۲۷ ۲۰۱۴-۰۴-۲۷ ISO/TC 39/SC 2 Approval with comments ۲۱
ISO/CD 3070-2 CD ۲۰۱۳-۱۲-۰۵ ۲۰۱۴-۰۴-۲۵ ISO/TC 39/SC 2 Approval with comments ۳۰
ISO/CD 13041-2 CD ۲۰۱۳-۱۲-۲۱ ۲۰۱۴-۰۴-۱۸ ISO/TC 39/SC 2 Approval with comments ۵۲
ISO/DTR 17529 DTR ۲۰۱۴-۰۱-۱۷ ۲۰۱۴-۰۴-۱۷ ISO/TC 39/SC 10 Approval with comments ۸
ISO/DIS 10791-7.2 (Ed 2) DIS ۲۰۱۴-۰۲-۱۲ ۲۰۱۴-۰۴-۱۲ ISO/TC 39/SC 2 Approval with comments ۵
ISO/DIS 230-7 (Ed 2) DIS ۲۰۱۴-۰۱-۰۹ ۲۰۱۴-۰۴-۰۹ ISO/TC 39/SC 2 Approval with comments ۸
ISO/DIS 11090-2.2 (Ed 2) DIS ۲۰۱۴-۰۲-۰۶ ۲۰۱۴-۰۴-۰۶ ISO/TC 39/SC 2 Approval with comments ۱۲
ISO/DIS 11090-1.2 (Ed 2) DIS ۲۰۱۴-۰۲-۰۶ ۲۰۱۴-۰۴-۰۶ ISO/TC 39/SC 2 Approval with comments ۱۲
ISO/FDIS 1986-1 (Ed 2) FDIS ۲۰۱۴-۰۲-۰۵ ۲۰۱۴-۰۴-۰۵ ISO/TC 39/SC 2 Approval with comments ۳
ISO 2727:1973 (vers 5) SR ۲۰۱۳-۱۰-۱۵ ۲۰۱۴-۰۳-۱۷ ISO/TC 39 Abstain with survey replies
ISO/CD 16092-1 CD ۲۰۱۴-۰۱-۰۷ ۲۰۱۴-۰۳-۰۶ ISO/TC 39/SC 10 Approval
ISO/FDIS 230-2 (Ed 4) FDIS ۲۰۱۳-۱۲-۰۹ ۲۰۱۴-۰۲-۰۹ ISO/TC 39/SC 2 Approval with comments ۲
ISO/FDIS 14955-1 FDIS ۲۰۱۳-۱۲-۰۹ ۲۰۱۴-۰۲-۰۹ ISO/TC 39 Approval with comments ۲
Modification of GR and HR tests in ISO/DIS 10791-1.2 CIB ۲۰۱۳-۱۲-۰۶ ۲۰۱۴-۰۱-۳۱ ISO/TC 39/SC 2 Approval with comments ۲
ISO 16156:2004 (vers 2) SR ۲۰۱۳-۰۷-۱۵ ۲۰۱۳-۱۲-۱۶ ISO/TC 39/SC 8 Revise/Amend ۲
ISO 3875:2004 (Ed 3, vers 2) SR ۲۰۱۳-۰۷-۱۵ ۲۰۱۳-۱۲-۱۶ ISO/TC 39/SC 2 Confirm
N079 – Consultation of ISO DTR 17529 CIB ۲۰۱۳-۰۶-۲۴ ۲۰۱۳-۰۹-۱۷ ISO/TC 39/SC 10 – (Being O-member at that time) ۸
ISO/DIS 10791-1.2 (Ed 2) DIS ۲۰۱۳-۰۷-۱۲ ۲۰۱۳-۰۹-۱۲ ISO/TC 39/SC 2 Approval with comments ۲۶
N0178 – ISO/CD 16090-1 CIB – CD ۲۰۱۳-۰۵-۰۶ ۲۰۱۳-۰۸-۰۵ ISO/TC 39/SC 10

(Being O-member at that time)

۳
ISO 230-10:2011/FDAmd 1 FDIS ۲۰۱۳-۰۵-۲۹ ۲۰۱۳-۰۷-۲۹ ISO/TC 39/SC 2 Approval with corrections ۲
N1654 – Consultation ISO/TC 39/SC 4 secretariat CIB ۲۰۱۳-۰۴-۲۹ ۲۰۱۳-۰۶-۲۸ ISO/TC 39 No
ISO 6545:1992 (vers 4) SR ۲۰۱۳-۰۱-۱۵ ۲۰۱۳-۰۶-۱۷ ISO/TC 39/SC 2 Confirm
ISO 2423:1982 (Ed 2, vers 5) SR ۲۰۱۳-۰۱-۱۵ ۲۰۱۳-۰۶-۱۷ ISO/TC 39/SC 2 Confirm, with correction of errors ۳
ISO 2407:1997 (Ed 3, vers 3) SR ۲۰۱۳-۰۱-۱۵ ۲۰۱۳-۰۶-۱۷ ISO/TC 39/SC 2 Revise/Amend ۲
ISO 1701-2:2004 (Ed 2, vers 2) SR ۲۰۱۳-۰۱-۱۵ ۲۰۱۳-۰۶-۱۷ ISO/TC 39/SC 2 Revise/Amend ۴
ISO 1701-1:2004 (vers 2) SR ۲۰۱۳-۰۱-۱۵ ۲۰۱۳-۰۶-۱۷ ISO/TC 39/SC 2 Revise/Amend ۴
ISO/DIS 1985 (Ed 4) DIS ۲۰۱۲-۱۲-۲۰ ۲۰۱۳-۰۳-۲۰ ISO/TC 39/SC 2 Approval with comments ۲۹
ISO 13041-1:2004 (vers 2) SR ۲۰۱۲-۱۰-۱۵ ۲۰۱۳-۰۳-۱۸ ISO/TC 39/SC 2 Revise/Amend ۴
ISO 230-6:2002 (vers 2) SR ۲۰۱۲-۱۰-۱۵ ۲۰۱۳-۰۳-۱۸ ISO/TC 39/SC 2 Revise/Amend ۵
ISO/DIS 11090-2 (Ed 2) DIS ۲۰۱۲-۰۸-۰۸ ۲۰۱۳-۰۱-۰۸ ISO/TC 39/SC 2 Approval with comments ۴۵
ISO/DIS 11090-1 (Ed 2) DIS ۲۰۱۲-۰۸-۰۸ ۲۰۱۳-۰۱-۰۸ ISO/TC 39/SC 2 Approval with comments ۴۱
ISO 13041-8:2004 (vers 2) SR ۲۰۱۲-۰۷-۱۵ ۲۰۱۲-۱۲-۱۷ ISO/TC 39/SC 2 Revise/Amend ۹
ISO 13041-7:2004 (vers 2) SR ۲۰۱۲-۰۷-۱۵ ۲۰۱۲-۱۲-۱۷ ISO/TC 39/SC 2 Withdraw ۱
ISO 13041-4:2004 (vers 2) SR ۲۰۱۲-۰۷-۱۵ ۲۰۱۲-۱۲-۱۷ ISO/TC 39/SC 2 Revise/Amend ۱۱
ISO/TR 230-9:2005 SR ۲۰۱۲-۰۷-۱۵ ۲۰۱۲-۱۲-۱۷ ISO/TC 39/SC 2 Confirm, with correction of errors ۲
ISO 3408-2:1991 (vers 4) SR ۲۰۱۲-۰۷-۱۵ ۲۰۱۲-۱۲-۱۷ ISO/TC 39 Confirm
ISO/DIS 14955-1 DIS ۲۰۱۲-۰۴-۳۰ ۲۰۱۲-۰۹-۳۰ ISO/TC 39 Approval with comments ۳۷
ISO/CD 17543-1 CD ۲۰۱۲-۰۶-۲۸ ۲۰۱۲-۰۹-۱۴ ISO/TC 39/SC 2 Approval with comments ۵۴
ISO/CD 13041-5 CD ۲۰۱۲-۰۴-۰۶ ۲۰۱۲-۰۹-۰۷ ISO/TC 39/SC 2 Approval with comments ۵۰
ISO TC 39 Res by corr C003/2012 to C005/2012 CIB ۲۰۱۲-۰۷-۱۶ ۲۰۱۲-۰۸-۳۱ ISO/TC 39 Agree
ISO/DIS 10791-6 (Ed 2) DIS ۲۰۱۲-۰۲-۲۳ ۲۰۱۲-۰۷-۲۳ ISO/TC 39/SC 2 Approval with comments ۱۲
ISO/DIS 10791-7 (Ed 2) DIS ۲۰۱۲-۰۲-۱۴ ۲۰۱۲-۰۷-۱۴ ISO/TC 39/SC 2 Approval with comments ۵
ISO/DIS 10791-1 (Ed 2) DIS ۲۰۱۲-۰۲-۱۴ ۲۰۱۲-۰۷-۱۴ ISO/TC 39/SC 2 Approval with comments ۲۶
ISO 230-10:2011/DAmd 1 DIS ۲۰۱۱-۱۲-۲۱ ۲۰۱۲-۰۵-۲۱ ISO/TC 39/SC 2 Approval with comments ۱۲
ISO/DIS 230-2 (Ed 4) DIS ۲۰۱۱-۱۲-۱۲ ۲۰۱۲-۰۵-۱۲ ISO/TC 39/SC 2 Approval with comments ۱۳
ISO/FDIS 26303 FDIS ۲۰۱۲-۰۱-۲۵ ۲۰۱۲-۰۳-۲۵ ISO/TC 39/SC 2 Approval with corrections ۱۳
ISO 13041-2:2008 SR ۲۰۱۱-۱۰-۱۵ ۲۰۱۲-۰۳-۱۵ ISO/TC 39/SC 2 Revise/Amend ۱
ISO 10791-8:2001 (vers 2) SR ۲۰۱۱-۱۰-۱۵ ۲۰۱۲-۰۳-۱۵ ISO/TC 39/SC 2 Revise/Amend ۱
ISO 10791-2:2001 (vers 2) SR ۲۰۱۱-۱۰-۱۵ ۲۰۱۲-۰۳-۱۵ ISO/TC 39/SC 2 Revise/Amend ۱
ISO 1986-1:2001 (vers 2) SR ۲۰۱۱-۱۰-۱۵ ۲۰۱۲-۰۳-۱۵ ISO/TC 39/SC 2 Revise/Amend ۱
ISO 1984-2:2001 (vers 2) SR ۲۰۱۱-۱۰-۱۵ ۲۰۱۲-۰۳-۱۵ ISO/TC 39/SC 2 Revise/Amend ۱
ISO 1984-1:2001 (vers 2) SR ۲۰۱۱-۱۰-۱۵ ۲۰۱۲-۰۳-۱۵ ISO/TC 39/SC 2 Revise/Amend ۱
ISO/FDIS 230-1 (Ed 3) FDIS ۲۰۱۱-۱۰-۱۷ ۲۰۱۱-۱۲-۱۷ ISO/TC 39/SC 2 Approval with corrections ۱