خانه / فعالیتها / تدوین / استانداردهای بین المللی / برنامه زمانی اسناد در حال بررسی

برنامه زمانی اسناد در حال بررسی

در حال حاضر اسناد و مدارک زیر جهت بررسی و اظهار نظر توسط کشورهای مختلف بر روی پرتال کمیته بین المللی ماشین ابزار قرار دارند که کمیته فنی متناظر ماشین ابزار ایران نیز برنامه مدونی برای بررسی آن ها در دستور کار خود دارد:

اسناد کمیته فنی ماشین ابزار (ISO/TC 39)

ردیف
مدرک
مرحله بررسی
مهلت پاسخگویی
۱
RES C003/2016 disbanding of WG 16
CIB
۲۰۱۷-۰۱-۰۹

اسناد کمیته فرعی ۲ با عنوان “شرایط آزمون ماشین های ابزار برش فلزات” (ISO/TC 39/SC 2)

ردیف
مدرک
مرحله بررسی
مهلت پاسخگویی
۱
ISO/DIS 3875.2 (Ed 4)
DIS
۲۰۱۶-۱۲-۰۱
۲
ISO 10791-7:2014/DAmd 1
DIS
۲۰۱۶-۱۲-۱۵
۳
ISO 230-10:2016/NP Amd 1
NP
۲۰۱۷-۰۲-۰۳
۴
ISO 8636-1:2000 (Ed 2, vers 3)
SR
۲۰۱۷-۰۳-۰۶
۵
ISO 8636-2:2007 (Ed 2, vers 2)
SR
۲۰۱۷-۰۳-۰۶

اسناد کمیته فرعی ۶ با عنوان “نوفه ماشین ابزار” (ISO/TC 39/SC 6)

در حال حاضر، سندی در دست بررسی نمی باشد

اسناد کمیته فرعی ۸ با عنوان “اسپیندل های کارگیر و گیره ها” (ISO/TC 39/SC 8)

در حال حاضر، سندی در دست بررسی نمی باشد

اسناد کمیته فرعی ۱۰ با عنوان “ایمنی” (ISO/TC 39/SC 10)

ردیف
مدرک
مرحله بررسی
مهلت پاسخگویی
۱
RES C007 to C008/2016 disbanding of WG 2 and WG 5
CIB
۲۰۱۷-۰۱-۰۹

 توجه:

مهلت های پاسخگویی درج شده در جداول فوق، تاریخ هایی است که توسط دبیرخانه بین المللی تنظیم شده است و غیرقابل تغییر می باشد.