خانه / فعالیتها / تدوین / استانداردهای بین المللی

استانداردهای بین المللی

از جمله مهم ترین فعالیت های کمیته فنی متناظر ماشین ابزار ایران، مشارکت موثر در تدوین استانداردهای بین المللی ایزو در حوزه ماشین ابزار می باشد.

برای آگاهی از فعالیت های بین المللی این کمیته در حوزه تدوین، لینک های زیر را مشاهده نمایید:

استانداردها و اسناد تدوین شده

اسناد در دست تدوین

برنامه زمانی اسناد در حال بررسی

گزارش رای اسناد