خانه / فعالیتها / تدوین

تدوین

از جمله مهم ترین وظایف کمیته های فنی متناظر، مشارکت در تدوین استانداردهای ملی و همچنین استانداردهای بین المللی می باشد. در همین راستا، کمیته فنی متناظر ماشین ابزار ایران (ISO/ISIRI TC 39) فعالیت های وسیعی در سطح ملی و بین المللی داشته است.