خانه / آیین نامه ها و دستورالعملها / آیین نامه کمیته های فنی متناظر
TCs founding bylaw for tc39.ir website

آیین نامه کمیته های فنی متناظر

آیین نامه تشکیل، فعالیت و نظارت بر عملکرد کمیته های فنی متناظر مشتمل بر ۱۸ ماده می باشد که توسط سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و اجرا می شود. مواد این آیین نامه به شرح ذیل می باشند:

ماده ۱: هدف و دامنه کاربرد
ماده ۲: اصطلاحات و تعاریف
ماده ۴: ترکیب اعضا و مسئولان کمیته‎های فنی/ فرعی و گروههای کاری زیرمجموعه آنها

ماده ۷: وظایف مسئولان گروه های کاری زیرمجموعه کمیته فنی/ فرعی

ماده ۹: شرایط احراز برای هماهنگ کنندگان گروه های همگن کمیته های فنی، مسئولان کمیته های فنی/ فرعی متناظر و مسئولان گروه های کاری
ماده ۱۰: وظایف هماهنگ کنندگان گروه های همگن کمیته های فرعی
ماده ۱۱: حد نصاب برای رسمیت یافتن جلسات کمیته های فنی و فرعی و گروه های کاری زیرمجموعه آن ها
ماده ۱۲: رأی گیری از اعضای کمیته های فنی و فرعی و گروه های کاری زیرمجموعه آن ها
ماده ۱۳: اعتبار تصمیمات متخذه و مصوبات کمیته های فنی/ فرعی و گروه های کاری زیرمجموعه آن ها
ماده ۱۴: طبقه بندی فرآیندهای مربوط به تشکیل و فعالیت کمیته های فنی/ فرعی و نظارت بر عملکرد آن ها
ماده ۱۵: فرآیند مربوط به شکل گیری کمیته های فنی/ فرعی و گروه های کاری زیرمجموعه آن ها
ماده ۱۶: فرآیندهای مربوط به فعالیت کمیته های فنی/ فرعی و گروه های کاری زیرمجموعه آن ها
ماده ۱۷: فرآیندهای مربوط به نظارت بر عملکرد کمیته های فنی/ فرعی و گروه های کاری زیرمجموعه آن ها
ماده ۱۸: تصویب آیین نامه
در صورت تمایل، فایل کامل این آیین نامه را از اینجا دانلود نمایید.