خانه / آیین نامه ها و دستورالعملها / آیین نامه کمیته های فنی متناظر / وظایف رئیس و نایب رئیس کمیته های فنی/فرعی
TCs founding bylaw for tc39.ir website

وظایف رئیس و نایب رئیس کمیته های فنی/فرعی

ماده پنج آیین نامه تشکیل، فعالیت و نظارت بر عملکرد کمیته های فنی متناظر به “وظایف رئیس و نایب رئیس کمیته های فنی/فرعی” اختصاص دارد. وظایف رئیس کمیته فنی/فرعی به شرح زیر می باشد. علاوه بر وظایف همسان رئیس کمیته فنی و رئیس کمیته فرعی، وظایف اختصاصی هر یک نیز بصورت جداگانه مشخص شده است. نایب رئیس کمیته فنی/فرعی در غیاب رئیس یا در مواردی که وی تعیین می نماید، وظایف مربوطه رئیس کمیته فنی/فرعی را انجام می دهد.

 1. همکاری با هماهنگ کننده گروه همگن کمیته های فنی مربوطه در مورد حصول اطمینان از برقرار ماندن شکل گیری صحیح ساختار کمیته فنی و کمیته های فرعی و گروه های کاری زیرمجموعه آنها و توازن ترکیب اعضا و مشارکت کنندگان در آنها با توجه به طیف فراگیر صاحبنظران و نمایندگان معرف گروههای ذینفع و ذیربط کشور و تداوم فعالیت آنها مطابق با برنامه های کاری تعیین شده (فقط رئیس کمیته فنی)
 2. همکاری با رئیس کمیته فنی در مورد انجام وظایف مربوطه (فقط رئیس کمیته فرعی)
 3. تشخیص نیاز به ایجاد گروههای مشورتی برای کمک به مسئولان کمیته فنی/فرعی (برحسب مورد) در رابطه با امور هماهنگی، برنامه ریزی و هدایت کار کمیته فنی/فرعی یا سایر امور مشورتی خاص
 4. حصول اطمینان از تداوم انطباق فعالیت کمیته فنی و کمیته های فرعی و گروه های کاری زیر مجموعه آنها با سیاست ها و رویه های کمیته ملی به ویژه هیات فنی
 5. آگاه ساختن هیأت فنی در خصوص مسایل مهم مربوط به فعالیت کمیته فنی و زیر مجموعه آن ضمن مشورت با نایب رئیس و دبیر کمیته فنی از طریق هماهنگ کننده گروه همگن کمیته های فنی مربوطه (فقط رئیس کمیته فنی)
 6. آگاه ساختن رئیس کمسته فنی در خصوص مسایل مهم مربوط به فعالیت کمیته فرعی و زیر مجموعه آن ضمن مشورت با نایب رئیس و دبیر کمیته فرعی (فقط رئیس کمیته فرعی)
 7. ارائه راهنمایی های لازم به دبیر کمیته فنی/فرعی (بر حسب مورد) در انجام وظایف محوله از جمله در رابطه با فراهم کردن امکان تحقق موارد زیر:
 8. استفاده بیشتر از ابزار فناوری اطلاعات وارتباطات در فعالیت کمیته فنی/فرعی و گروه های کاری زیر مجموعه آن
 9. برگزاری مناسب جلسات کمیته فنی/فرعی
 10. هدایت جلسات کمیته فنی/فرعی ضمن مشورت با نایب رئیس و دبیر مربوطه
 11. کمک به حصول اجماع در کمیته فنی/فرعی در خصوص موضوعات در دست بررسی و تشخیص (ضمن مشورت با نایب رئیس و دبیر مربوطه) در مورد اینکه آیا اجماع برای اخذ تصمیمات مقتضی توسط کمیته فنی/فرعی حاصل شده است
 12. حصول اطمینان از اتخاذ تدابیر لازم برای ملحوظ شدن منافع و مصالح کشور در نظرات کارشناسی و آرایی که در خصوص پیش نویس استانداردهای بین المللی ایزو در مراحل مختلف تدوین آنها و سایر مدارک فنی مربوطه ایزو به آن سازمان منعکس می گردد
 13. حصول اطمینان از جمع بندی صحیح و کافی تمامی نقطه نظرات اعضا و مشارکت کنندگان در کمیته فنی/فرعی و گروه های کاری زیر مجموعه و آگاه ساختن آنها از نتایج جمع بندی
 14. حصول اطمینان از نگارش صحیح، دقیق و واضح تمامی تصمیمات، نظرات، آرا، پیشنهادها و گزارش های رسمی کمیته فنی/فرعی به کمک نایب رئیس و دبیر مربوطه جهت ارائه به ارکان ذیربط کمیته ملی