TCs founding bylaw for tc39.ir website

وظایف کمیته های فنی/فرعی

ماده سه آیین نامه تشکیل، فعالیت و نظارت بر عملکرد کمیته های فنی متناظر به “وظایف کمیته های فنی/فرعی” اختصاص دارد. وظایف کمیته های فنی و فرعی به شرح زیر می باشد:

  1. تعیین ترکیب اعضای کمیته های فنی و فرعی ضم ن حصول اطمینان از توازن آنها از طیف فراگیر گروههای ذینفع و ذیربط کشور و انتخاب رئیس، نایب رئیس و دبیر کمیته های فنی و فرعی و پیشنهاد آنها به هیأت فنی جهت تصویب و صدور احکام آنها توسط رئیس هیأت فنی
  2. تعیین اعضای گروه های کاری زیر مجموعه کمیته های فنی و فرعی و انتخاب مسئولان هماهنگ کننده آنها
  3. بررسی و اظهار نظر در مورد پیش نویس استانداردهای ایزو در مراحل مختلف تدوین آنها توسط گروههای کاری زیر مجموعه کمیته های فنی یا فرعی
  4. اعلام نظرات مصوب کمیته های فنی یا فرعی در مورد پیش نویس استانداردهای ایزو در زمانهای تعیین شده به دبیرخانه کمیته ملی از طریق هماهنگ کنندگان گروههای همگن کمیته های فنی متناظر که در صورت عدم مغایرت با سیاستها و رویه های کمیته ملی و مؤسسه به عنوان نظرات کارشناسی کشور به سازمان ایزو انعکاس خواهد یافت.
  5. ارائه پیشنهاد به هیأت فنی از طریق هماهنگ کننده گروه همگن ذیربط در مورد نحوه مشارکت در کمیته های فنی و کمیته های فرعی ایزو از جمله در رابطه با تعیین نحوه عضویت در آن کمیته ها به صورت فعال (P) یا ناظر (O)، پیشنهاد موضوعات تدوین استاندارد و زمینه فعالیت جدید کاری به سازمان ایزو، تعیین ترکیب هیأت های اعزامی از میان اعضای فعال کمیته های فنی / فرعی جهت حضور در اجلاسیه های کمیته های نظیر سازمان ایزو، تعیین کارشناسان خبره کشور از میان مشارکت کنندگان در گروههای کاری کمیته های فنی / فرعی جهت معرفی به سازمان ایزو و کمیته های فنی/فرعی آن برای عضویت در گروههای کاری بین المللی مربوطه و همچنین پذیرش وظائف دبیرخانه های کمیته های فنی و کمیته های فرعی ایزو در کشور.
  6. بررسی و اظهار نظر در موارد مرتبط با دامنه فعالیت کمیته فنی که توسط هیأت فنی به آنها ارجاع می شود.