خانه / درباره ما / اعضای کمیته / اعضای دانشگاهی

اعضای دانشگاهی

نام خانوادگی – نام
شماره عضویت
نوع عضویت

آرزو – بهروز

۰۰۱۸ – ۳۱
سطح یک

اکبری – جواد

۰۰۱۱ – ۳۱
سطح یک

الیاسی – مجید

۰۰۲۷ – ۳۱
سطح یک

پاک نژاد – مسیح

۰۰۲۵ – ۳۲
سطح دو

جلالی اقچای – عبدالحسین

۰۰۲۸ – ۳۱
سطح یک

دیلمی عضدی –  حامد

۰۰۳۲ – ۳۱
سطح یک

رازفر – محمدرضا

۰۰۰۴ – ۳۱
سطح یک

صادقی حریری – احسان

۰۰۳۰ – ۳۲
سطح دو

عبداله – امیر

۰۰۰۲ – ۳۱
سطح یک

فارسی – محمدعلی

۰۰۳۳ – ۳۱
سطح یک

فرتاش وند – وحید

۰۰۲۳ – ۳۲
سطح دو

فلاح – محمدمقداد

۰۰۳۶ – ۳۱
سطح یک

قدسی – مجتبی

۰۰۲۹ – ۳۱
سطح یک

کریمی – محمود

۰۰۱۵ – ۳۲
سطح دو

نصوحی – رضا

۰۰۴۷ – ۳۱
سطح یک