خانه / درباره ما / اعضای کمیته / اعضای هیات رئیسه

اعضای هیات رئیسه

 

اعضای فعلی هیات رئیسه کمیته (۱۳۹۳ الی ۱۳۹۶)

رئیس کمیته: آقای مهندس مجتبی نیک رو

نایب رئیس کمیته: آقای مهندس علی نیکبخت

دبیر کمیته: آقای مهندس مرتضی دشتی زاده

اعضای هیات رئیسه کمیته در دوره اول (۱۳۹۰ الی ۱۳۹۳)

رئیس کمیته: آقای دکتر امیر عبداله

نایب رئیس کمیته: آقای مهندس مجتبی نیک رو

دبیر کمیته: آقای مهندس مرتضی دشتی زاده