خانه / عضویت / مزایای عضویت

مزایای عضویت

 

کمیته فنی متناظر ماشین‌ابزار برای دستیابی به اهداف سازمانی خویش اقدام به جذب اعضای حقیقی، حقوقی و دانشگاهی از متخصصان و ذینفعان و ذیربطان مرتبط با مقوله ماشین‌ابزارنموده است. این عضویت دارای مزایا و منافعی برای اعضای آن می باشد که عمده این مزایا در فهرست زیر بیان شده است:

  • امکان دریافت مستمر اسناد و مدارک سازمان ایزو شامل پیش نویس استانداردها در مراحل مختلف تدوین
  • برخورداری از حق رای در مورد تأیید و رد اسناد در دست تدوین سازمان ایزو و استانداردهای منتشر شده در مرحله بازنگری دوره‌ای
  • امکان مشارکت در تدوین استانداردهای بین‌المللی و کسب اعتبار جهانی
  • امکان مشارکت در تدوین استانداردهای ملی و درج نام شرکت/سازمان عضو در استاندارد ملی و کسب اعتبار ملی
  • امکان حضور و برگزاری جلسات عمومی کمیته و بهره برداری از تجربیات سایر اعضا
  • امکان حضور و برگزاری سمینارهای آموزشی کمیته و دریافت گواهی‌نامه حضور و یا برگزاری از سوی کمیته
  • امکان حضور و برگزاری اجلاسیه‌های تخصصی جهانی ایزو و دریافت گواهینامه حضور و یا برگزاری از سوی سازمان ایزو به نام شرکت/سازمان
  • دسترسی به بانک اطلاعاتی متخصصان حوزه ماشین ابزار
  • برخورداری از مزایای ویژه تبلیغات در وب‌سایت کمیته