خانه / عضویت

عضویت

آیین‌نامه اجرایی عضویت در کمیته فنی متناظر استانداردسازی ۳۹ “ماشین ابزار”

(ویرایش دوم)

۱- مقدمه

سند پیش رو آیین‌نامه عضویت در کمیته فنی متناظر استانداردسازی ۳۹ با عنوان “ماشین ابزار” می‌باشد که انواع عضویت در این کمیته را تشریح و شرایط عضویت در هر شاخه را تبیین می‌نماید. در ادامه نسخه چاپ شده فرم‌های الکترونیک درخواست عضویت ویژه هر نوع عضویت آمده است.

در طول این سند منظور از عبارت “کمیته”، کمیته فنی متناظر استانداردسازی ماشین ابزار می‌باشد.

۲- انواع عضویت

عضویت در کمیته به سه دسته کلی حقیقی، حقوقی و دانشگاهی تقسیم می‌شود. این عضویت‌ها به ترتیب مختص اشخاص حقیقی، حقوقی و دانشگاهیان اعم از اساتید و دانشجویان مقاطع مختلف می‌باشند.

عضویت حقیقی به دو سطح ممتاز (سطح یک) و پایه (سطح دو) دسته‌بندی می‌شود. عضویت حقوقی نیز به دو سطح برتر (سطح یک) و پیشگام (سطح دو) دسته‌بندی می‌شود. عضویت ویژه (سطح یک)، عضویت ارشد (سطح دو) و بُرنا (سطح سه) سطوح تشکیل دهنده عضویت دانشگاهی می‌باشند.

۳- ویژگی‌ها و شرایط عضویت

در جداول ۱ الی ۳ به ترتیب شرایط عضویت و ویژگی‌های عضویت حقیقی، حقوقی و دانشگاهی در سطوح مختلف تشریح شده است.

۴- فرم‌های درخواست عضویت

فرم‌های عضویت ۱ الی ۳ به ترتیب فرم‌های چاپی درخواست عضویت حقیقی، حقوقی و دانشگاهی می‌باشند که داوطلب عضویت در این کمیته، با توجه به شرایط مندرج در جداول ۱ الی ۳ یکی از این فرم‌ها را انتخاب، تکمیل و به دبیرخانه کمیته ارسال می‌نماید.

توجه: رویه اجرایی اقدام جهت عضویت، تکمیل و ارسال فرم الکترونیک درخواست عضویت به رایانامه دبیرخانه کمیته به آدرس isiri.tc39@gmail.com می‌باشد. دریافت این فرم نیز از طریق همین آدرس امکان‌پذیر می‌باشد.