خانه / فعالیتها / آموزش و ترویج / برنامه ها و دوره های آموزشی

برنامه ها و دوره های آموزشی

دوره ها و برنامه های آموزشی کمیته به شرح زیر می باشد: