خانه / فعالیتها / تدوین / استانداردهای ملی / استانداردهای در دست تدوین

استانداردهای در دست تدوین

استانداردهای ملی زیر توسط کمیته فنی متناظر ماشین ابزار ایران (ISO/ISIRI TC 39) در دست تدوین می باشند:

 

۱- استاندارد ملی ۷-۹۸۴۴ (تجدید نظر – پذیرش یکسان استاندارد ISO 230-7:2015)

عنوان: کد آزمون ماشین ابزار – قسمت ۷: درستی هندسی محورهای دوران

۲- استاندارد ملی XXXXX (پذیرش یکسان استاندارد ISO 1985:2015)

عنوان: ماشین‌ابزار – شرایط آزمون ماشین‌های سنگ‌زنی سطحی با اسپیندل چرخ سنگ عمودی و میز رفت و برگشتی – آزمون درستی

۳- استاندارد ملی ۱-XXXXX (پذیرش یکسان استاندارد ISO 11090-1:2014)

عنوان: شرایط آزمون ماشین‌های تخلیه الکتریکی غوطه‌وری (EDM) – آزمون درستی – قسمت ۱: ماشین‌های تک‌ستونه (نوع میز با کشویی عرضی و نوع میز ثابت)

۴- استاندارد ملی ۲-XXXXX (پذیرش یکسان استاندارد ISO 11090-2:2014)

عنوان: شرایط آزمون ماشین‌های تخلیه الکتریکی غوطه‌وری (EDM) – آزمون درستی – قسمت ۲: ماشین‌های دوستونه (نوع کلگی متحرک)

۵- استاندارد ملی ۱-۱۴۲۵۹ (پذیرش یکسان استاندارد ISO 10791-1:2015)

عنوان: شرایط آزمون ماشین‌های سنتر – قسمت ۱: شرایط آزمون ماشین های با اسپیندل افقی (محور Z افقی)

۶- استاندارد ملی ۶-۱۴۲۵۹ (پذیرش یکسان استاندارد ISO 10791-6:2014)

عنوان: شرایط آزمون ماشین‌های سنتر – قسمت ۶: درستی سرعت و میان یابی

۷- استاندارد ملی ۵-۱۳۲۴۶ (پذیرش یکسان استاندارد ISO 13041-5:2015)

عنوان: شرایط آزمون ماشین های تراش کنترل عددی و سنترهای تراشکاری – قسمت ۵: درستی سرعت و میان یابی

۸- استاندارد ملی ۲-۱۱۶۹۶ (پذیرش یکسان استاندارد ISO 3408-2:1991)

عنوان: پیچ های ساچمه ای – قسمت ۲: قطرها و پیشروی های اسمی – سری متریک