خانه / خانه / تعریف استاندارد

تعریف استاندارد

“استاندارد”، سندی است که الزامات، ویژگیها، راهنماها یا مشخصات را ارائه می کند که می تواند همواره بمنظور اطمینان از تطبیق مواد، محصولات و خدمات با اهداف متصور برای آنها مورد استفاده قرار گیرد.