خانه / اخبار / عزیمت نماینده ایران به هشتادویکمین اجلاسیه ISO/TC 39/SC 2

عزیمت نماینده ایران به هشتادویکمین اجلاسیه ISO/TC 39/SC 2

جهت شرکت در اجلاسیه شماره ۸۱ کمیته فرعی ۲ با عنوان “شرایط آزمون ماشین های ابزار برش فلزات”،  مرتضی دشتی زاده به نمایندگی از کشور ایران راهی کشور چین شد. اجلاسیه مذکور از تاریخ ۱ الی ۵ آبان ماه ۹۶ در شهر  شی ان برگزار می شود.

شایان ذکر است که در دستور جلسه این اجلاسیه، بررسی کامنت های دریافت شده از کشورهای مختلف در خصوص پیش نویس استانداردهای زیر به بحث گذاشته خواهد شد:

ISO/CD 6480 با عنوان شرایط آزمون ماشین های خان کشی – آزمون درستی ماشین های خان کشی داخلی افقی

ISO/CD 6481 با عنوان شرایط آزمون ماشین های خان کشی – آزمون درستی ماشین های خان کشی خارجی عمودی

ISO/CD 6779 با عنوان شرایط آزمون ماشین های خان کشی – آزمون درستی ماشین های خان کشی داخلی عمودی

ISO/WD 19744-1.2 با عنوان شرایط آزمون ماشین های خان کشی کنترل عددی – آزمون درستی – قسمت ۱: ماشین های خان کشی خارجی عمودی

پیش نویسهای فوق توسط کمیته فنی متناظر ماشین ابزار ایران به سازمان ایزو ارائه شده است. رهبری پروژه های ISO 6480، ISO 6481 و ISO 19744-1 به عهده آقای مهندس مرتضی دشتی زاده و رهبری پروژه ISO 6779 به عهده آقای مهندس مهرداد واهبی نوجه ده می باشد.