خانه / اخبار / واگذاری طرح مطالعاتی سازمان ملی استاندارد به TC 39

واگذاری طرح مطالعاتی سازمان ملی استاندارد به TC 39

طرح مطالعاتی “بررسی استانداردهای ملی و بین المللی تدوین شده و در حال تدوین کمیته فنی ISO/TC 39” در قالب قراردادی از سوی سازمان ملی استاندارد ایران به کمیته فنی متناظر ماشین ابزار ایران واگذار شد. بر اساس این طرح مطالعاتی، کلیه استانداردهای بین المللی تدوین شده توسط کمیته بین المللی ماشین ابزار از جوانب مختلف بررسی خواهند شد.

بندهای مختلف این طرح مطالعاتی به شرح زیر می باشد:

 1. مقدمه :آشنایی با کمیته فنی ISO/TC 39
 2. دامنه کاربرد کمیته فنی و فرعی ماشین ابزار
 3. آشنایی با ساختار کمیته فنیماشین ابزار
 4. برنامه کاری کمیته فنی ماشین ابزار (BUSINESS PLAN)
 5. وضعیت عضویت کشورها در کمیته ماشین ابزار، وضعیت عضویت ایران در کمیته ماشین ابزار
 6. مزایای حضور ایران در کمیته فنیماشین ابزار
 7. تعداد استانداردهای بین المللی تدوین شده در کمیته ماشین ابزار
 8. تعداد استانداردهای بین المللی در دست تدوین کمیته ماشین ابزار
 9. بررسی استانداردهای بین المللی کمیته ماشین ابزار که استانداردهای ملی آن هنوز تدوین نشده است و پیشنهاد نوع پذیرش انها ( فقط مدارکی که در مرحله DIS , FDIS هستند و استانداردهای منتشر شده )
 10. تعیین و تهیه لیست استانداردهای بین المللی کمیته ماشین ابزار که با منافع ملی ، شرایط فناوری موجو د در کشور سازگار نبوده وامکان درخواست تجدید نظر در آنها موجود است .
 11. تهیه لیست پیشنها د تدوین استاندارد بین المللی در حوزه ماشین ابزار به همراه فرم تکمیل شده پیشنهاد تدوین استاندارد بین المللی برای آنها
 12. اعلام پیشنهاد های احتمالی در زمینه تغییر دامنه کاربرد کمیته ماشین ابزار، افزایش تعداد کمیته های فرعی ، درخواست تجدید نظر برنامه کاری کمیته
 13. تعیین اولویت استانداردهای بین المللی و استانداردهای معتبر (آمریکا ،کانادا ،کره جنوبی،ژاپن،اتحادیه اروپا، و کشورهای اروپایی) مرتبط با عنوان کمیته فنی ماشین ابزار و زیر شاخه های آن
 14. بررسی و تعیین درجه شباهت پذیرش استانداردهای ملی که دارای مرجع به روز می باشند از استانداردهای بین المللی کمیته ماشین ابزار (شامل شماره استاندارد عنوان استاندارد روش پذیرش درجه شباهت) و تعیین موارد تغییر یافته در مورد درجه شباهت اصلاح شده
 15. بررسی و تهیه فهرستی از استانداردهای ملی در حوزه ماشین ابزار که دارای مرجع به روز می باشند وحداقل ۵ سال از تدوین ملی آن می گذردو از نظر ترجمه با مشکل روبرو هستند با بیان دلایل تجدید نظر
 16. نتیجه گیری و پیشنهاد

تیم انجام دهنده این طرح مطالعاتی را اعضای کمیته به شرح زیر تشکیل می دهند: